Energy 5/09/2022

Senior Portfolio Manager Rob Thummel joins The Exchange to discuss energy stocks